Obchodní podmínky

Tento dokument upravuje všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Monika Hrnčiariková - MONAMI, se sídlem Čadečka 3262, 02201 Čadca , Slovensko, IČ: 50882066, společnost zapsaná v živnostenskom rejstříku Okresního úřadu Čadca, čislo živnostenského rejstříku 520-28103 (dále jen „prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.polodrahokam.cz (dále jen „webové rozhraní“).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto veřejné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní na internetovém obchodě prodávajícího.

1.2. Smluvními stranami kupní smlouvy jsou na jedné straně prodávající, a na straně druhé kupující – osoba, která podá objednávku zboží prostřednictvím webového rozhraní. K uzavření kupní smlouvy dochází podáním objednávky kupujícím a jejím potvrzením prodávajícím.

1.3. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.4. Tato ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím dále upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a v případě kupujícího - spotřebitele též zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

1.7. Tyto VOP jsou veřejně přístupné na webovém rozhraní. Daňový doklad obdrží kupující při převzetí zboží.

1.8. Podáním objednávky kupující souhlasí s těmito VOP. Rovněž také stvrzuje seznámení s reklamačním řádem. Všechny objednávky podané kupujícím jsou závazné.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky z důvodu reálné hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození prodávajícího.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

2.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.5. Kupující jím vybrané zboží ukládá na webovém rozhraní do nákupního košíku. Kupující je povinen vyplnit objednávkový formulář, zejména způsob dopravy, způsob platby a dodací údaje. Objednávku kupující učiní v momentě, kdy v sekci Objednat klikne na tlačítko „Potvrdit objednávku“.

2.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.7. Objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy, k jejímu uzavření dojde zasláním potvrzení o vyřízení objednávky na emailovou adresu zadanou kupujícím.

2.8. Prodávající má možnost žádat kupujícího o dodatečnou autorizaci objednávky (zejména v případě výše kupní ceny, nákladů na dopravu či výše množství objednaného zboží). V případě, že kupující dodatečně objednávku nepotvrdí, může prodávající od smlouvy odstoupit.

2.9. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodávající si vyhrazuje právo ověřit telefonicky údaje uvedené v objednávce.

2.10. Neujednaly-li si smluvní strany v kupní smlouvě takovou náležitost, jež si sjednat měli, hledí se na takovou smlouvu dle § 1726 OZ jako na uzavřenou, lze-li zvláště k přihlédnutím k jejich následnému chování předpokládat, že by takovou smlouvu ujednali i bez této náležitosti. To však neplatí v případě, že takovou námitku kterákoliv ze stran vznesla již v době uzavírání smlouvy.

2.11. Prodávající vylučuje dle § 1740 odst. 3 OZ možnost přijetí nabídky s dodatkem či jakoukoliv odchylkou.

2.12. Prodávající je oprávněn a současně povinen plnit pouze objednávky ohledně zboží a jeho provedení, jež zobrazuje na svém webovém rozhraní, a to s výjimkou možnosti vyčerpání zásob či neschopnosti plnit.

2.13. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn při odesílání objednávky a to ještě před jejím závazným potvrzením. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v důsledku překlepů či špatně převedených cen z jeho databáze – pouze do doby fyzického odeslání zboží. Pro tento případ musí neprodleně kontaktovat kupujícího, který má právo na okamžité odstoupení od smlouvy. Doprava zdarma je pouze v případě nákupu nad 1 000,-Kč (cena po odečtení slev). Cena dobírky je vždy zpoplatněna částkou 20,-Kč. V případě, že si výměnu zboží přeje kupující z jiného důvodu než v souvislosti s oprávněnou reklamací vady zboží, náklady na výměnu zboží hradí sám kupující.

2.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků a dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit před převzetím zboží. Kupující může uhradit kupní cenu:

 1. dobírkou,
 2. bezhotovostně elektronickým převodem – příkazem nebo
 3. bezhotovostně platební kartou online přes internet.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Kupní cena zahrnuje i náklady spojené s dodáním a balením zboží, není-li dále stanoveno jinak.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

3.4. Kupující svůj závazek uhradit kupní cenu splní v případě bezhotovostního převodu či platby kartou v okamžiku připsání peněz na účet prodávajícího, v případě platby dobírkou zaplacením peněz přepravnímu doručovateli.

3.5. V případě platby dobírkou je kupní cena splatná převzetím zboží, v případě bezhotovostního převodu či platbou kartou je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.6. Prodávající sjednává kupní smlouvu s výhradou vyprodání zásob či ztrátou schopnosti plnit. V případě vyprodání zásob či ztráty schopnosti plnit je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.7. Cena zboží je uváděna včetně DPH a veškerých poplatků stanovených zákonem.

3.8. Poštovné a balné se liší v závislosti na zvoleném způsobu dopravy či balení.

3.9. Prodávající vystaví, je-li to v obchodním styku obvyklé nebo na základě právních předpisů kupujícímu, fakturu – daňový doklad. Prodávající ji zašle kupujícímu spolu se zbožím. Prodávající je plátcem DPH.

3.10. Kupující nabývá vlastnictví zboží úplným zaplacením kupní ceny.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím objednávky na webovém rozhraní prodávajícího i bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.2. Kupující v případě odstoupení od kupní smlouvy uvedeném v bodě 4. 1. vyplní návratový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. V něm kupující uvede číslo účtu, kam žádá zaslat zpět uhrazenou kupní cenu zboží a vyplněný formulář zašle spolu se zbožím a kopií původní faktury jako zásilku bez dobírky na adresu Monika Hrnčiariková - MONAMI, Čadečka 3262, 02201 Čadca, Slovensko.

4.3. Kupující není však oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zboží bylo upraveno speciálně pro jeho osobu na jeho přání nebo není-li možné zboží vrátit z hygienických důvodů, jež vznikly na straně kupujícího.

4.4. Kupující je povinen v případě bodu 4. 1. zaslat dodané zboží zpět prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající zašle kupujícímu peněžní prostředky do 14 dnů od převzetí vráceného zboží. Jestliže kupující - spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.5. Kupující je povinen zboží vrátit nepoškozené, a pokud je to možné, i v původním obalu. Finanční vyjádření míry poškození zboží či obalu vzniklé nakládáním ze strany kupujícího je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti kupní ceně, kterou má zaslat zpět kupujícímu.

4.6. Je-li spolu s objednaným zbožím poskytnut kupujícímu dárek od prodávajícího, vztahuje se povinnost vrátit zboží i na tento dárek. Prodávající sjednává s kupujícím darovací smlouvu s rozvazovací podmínkou. Odstoupením od smlouvy pozbývá darovací smlouva ohledně předmětného dárku své účinnosti. Nevrátí-li kupující předmětný dárek, bezdůvodně se obohacuje na úkor prodávajícího a je povinen mu uhradit cenu dárku ve výši obvyklé, za kterou je na trhu nabízen.

4.7. Kupující - podnikatel není oprávněn od smlouvy odstoupit dle bodu 4.1.; na odstoupení od smlouvy kupujícím podnikatelem se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

5. Přeprava

5.1. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu zboží. V případě, že dojde k poškození, oznámí to neprodleně kupující přepravci a sepíše s ním reklamační protokol.

5.2. Kupující není povinen zboží přijmout a uhradit kupní cenu, je-li zde zřejmý zásah do obalu a zboží ze strany třetí osoby.

5.3. Sjednal-li si kupující s prodávajícím specifické místo dodání zboží, nese kupující rizika a s tím spojené případné další náklady.

5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při předání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Kupující je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží (blíže reklamační řád v bodě 7.). Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí věci kupujícím nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci

6.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující prostřednictvím reklamačního formuláře umístěného na webovém rozhraní prodávajícího. Dále může kupující práva z vadného plnění uplatnit u prodávajícího na adrese sídla, v němž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

6.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dle § 2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že:

 1. věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.5. Projeví-li se vada zboží v prvních šesti měsících od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího dle bodu 7.

7. Reklamační řád

7.1. Prodávající je oprávněn reklamaci zboží zamítnout zejména:

 1. bylo-li používáno k jiným než určeným účelům (např. boty určené do haly byly kupujícím používány ve venkovním prostředí),
 2. v případech úpravy a zásahu do struktury výrobku,
 3. v případech běžného opotřebení,
 4. udržovaného v rozporu s návodem,
 5. v případech zanedbaní alespoň základní péče o výrobek nebo
 6. při způsobení mechanického poškození vzniklého neopatrnou manipulací s výrobkem.

7.2. Reklamované zboží nesmí být silně znečištěno, plesnivé, mokré, silně zapáchající a to dle dikce zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, jinak je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.

7.3. K reklamovanému zboží kupující připojí kopii dokladu o koupi zboží nebo jiným způsobem prokáže zakoupení zboží u prodávajícího.

7.4. Náklady spojené se zasláním zboží k reklamaci hradí vždy kupující, v případě uznané reklamace bude kupujícímu kompenzováno poštovné v nezbytně nutné výši.

7.5. O obdržení vráceného nebo reklamovaného zboží bude kupující informován prostřednictvím zadané emailové adresy.

7.6. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající dle odborného posouzení do 30-ti dnů od přijetí reklamace prostřednictvím reklamačního protokolu, který bude zaslán kupujícímu na jím zadanou emailovou adresu.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Tyto VOP shrnují základní zásady a principy nakládání s osobními údaji, přičemž jsou koncipovány v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů. V žádném případě se údaje neposkytují třetí straně.

8.2. Registrací zákaznického účtu na webovém rozhraní prodávajícího dává kupující souhlas se zařazením poskytnutých údajů (jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, emailové adresy, identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla) do databáze prodávajícího s možností jejich následného zpracování. Informace jsou využity pouze k realizaci práv a povinností z kupní smlouvy, pro reklamní a marketingovou činnost a pro zasílání informačních a obchodních sdělení kupujícímu.

8.3. Provozovatel dbá dle § 10 výše uvedeného zákona o to, aby kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života kupujícího.

8.4. Dle § 12 odst. 1 výše uvedeného zákona má kupující právo požádat prodávajícího o to jakým způsobem je s jeho údaji nakládáno a prodávající má povinnost na tuto žádost odpovědět.

8.5. Kupující má právo své osobní údaje kdykoliv změnit ve svém zákaznickém účtu na webovém rozhraní.

8.6. Kupující má právo na vymazání nebo provedení úpravy svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Žádost musí být zaslána písemnou formou na adresu Monika Hrnčiariková - MONAMI, Čadečka 3262, 02201 Čadca, Slovensko nebo elektronickou formou na e-mail:info@polodrahokam.cz a prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat či provést nezbytné úpravy k navrácení bezchybného stavu.

9. Zasílaní obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Ostatní a závěrečná sdělení

10.1. Právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí českým právním řádem. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.3. Provozovatel je oprávněn změnit tyto VOP. O změně je prodávající povinen informovat na webovém rozhraní, a to takovou formou, aby se kupující mohl se změnou VOP seznámit.

10.4. Kupující jsou oprávněni odmítnout jakoukoliv změnu těchto VOP, a to tak, že neprodleně zašlou na email prodávajícího svůj nesouhlas spolu s žádostí o zrušení registrace.

10.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.6. S jakoukoliv stížností či dotazem se kupující může obrátit na info@polodrahokam.cz.

10.7. Kontaktní údaje prodávajícího: doručovací adresa: Monika Hrnčiariková - MONAMI, Čadečka 3262, 02201 Čadca, Slovensko, adresa elektronické pošty info@polodrahokam.cz, telefon: +421 902 530 213, bankovní spojení ČR:

SK7109000000005081273109, platba v CZK.

.

10.8. Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení obchodní podmínek nezakládá neplatnost VOP jako celku. Na takové místo nastupuje ustanovení, jež se co nejvíce neplatnému či neúčinnému ustanovení přibližuje.

10.9. Tyto VOP nabývají platnosti zveřejněním.

 

V Čadci, 23.6.2020